مهندسي توسعه انرژي شهر پايدار

اولين مولد مقياس کوچک توليد همزمان برق و حرارت CHP ساخت داخل کشور با استفاده از موتور پايه گازسوز EF7 (موتور ملي).