اخبار

صد وشانزدهمين جلسه شوراي مرکز رشد 814

یکشنبه 22 فروردین 1400

صد وشانزدهمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 1400/1/22 در سالن پروفسور معظمی با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد.
در اين جلسه با خروج 2 شركت و همچنين تمديد استقرار 6 واحد فناور موافقت به عمل آمد.