اخبار

صد وچهاردهمين جلسه شوراي مرکز رشد 793

یکشنبه 26 بهمن 1399

صد وچهاردهمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 99/11/26 در سالن پروفسور معظمی با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد.

در اين جلسه با خروج 4 شركت و همچنين تمديد استقرار 3 واحد فناور موافقت به عمل آمد. ضمناً 3 شركت جديد در زمينه‌هاي مواد پیشرفته وانرژی های نو پذيرش شد.