اخبار

صد وسيزدهمين جلسه شوراي مرکز رشد 882

دوشنبه 6 بهمن 1399

صد وسیزدهمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 99/11/6 در سالن پروفسور معظمی با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد
در اين جلسه با خروج 2 شركت و همچنين تمديد استقرار 4 واحد فناور موافقت به عمل آمد. ضمناً 3 شركت جديد در زمينه‌هاي برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی و مواد وانرژی های نو پذيرش شد