اخبار

بازديد رئيس دانشگاه خوارزمي از واحدهاي فناور مستقردر مرکز رشد 1010

شنبه 20 دی 1399


روزدوشنبه مورخ 99/10/20 دكتر حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی به همراه معاونین و رئيس سازمان پژوهشهاي علمي ايران از تعدادي از واحدهاي فناور برگزيده مركز رشد بازديد بعمل آوردند. بازديد رئیس دانشگاه خوارزمی كه از ساعات اوليه صبح شروع و تا 11:30 به طول انجاميد با رويكرد بررسي پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي موجود در مركز رشد واحدهاي فناور و بازديد از واحدهاي فناور موفق در حوزه‌هاي مختلف علوم صورت پذيرفت.


 ايشان ضمن بازديد از محصولات و نتايج تحقيقات شركتهاي سروهيدروليك پويا، نیکا کمپرسور ، آریا مبنا تشخیص و موسسه خدمات فناوری تا بازار با مراحل طراحي و ساخت محصولات دانش بنيان اين شركتها آشنا شدند