اخبار

صد و نهمين جلسه شوراي مرکزرشد 809

یکشنبه 2 آذر 1399

صد ونهمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 99/9/2در سالن پروفسور معظمی با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد
در اين جلسه با تمديد استقرار 2واحد فناور موافقت به عمل آمد. ضمناً 5شركت جديد در زمينه‌هاي زیست و فناوری، برق و الكترونيك و شيمي پذيرش شد