اخبار

برگزاري نود و هفتمين جلسه شوراي مرکز رشد 644

سه شنبه 1 مرداد 1398


نود و هفتمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 98/5/1در محل مركز رشد با حضور رياست محترم سازمان برگزار گرديد.
در اين جلسه با خروج 3 شركت و همچنين تمديد استقرار 15 واحد فناور و انتقال 1 واحد از مرحله پيش رشد به رشد موافقت به عمل آمد ضمناً 4 شركت جديد در زمينه‌هاي برق و الكترونيك ، مكانيك و مواد و انرژي هاي نو پذيرش شد
.