اخبار

بازديد رئيس سازمان از شرکت بهينه فرايند آزما 1072

دوشنبه 1 بهمن 1397

دوشنبه مورخ 1/ 11/ 97 رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به همراه معاونين ، مدير و معاون مركز رشد از شركت بهينه فرايتد آزما بازديد بعمل آوردند.


ايشان ضمن بازديد، از نتايج تحقيقات اين شركت دانش بنيان در زمينه ارائه خدمات کاليبراسيون کميت هاي دما، جرم،‌ رطوبت، فشار، حجم، دانسيته، ابعاد، دور، ضريب شکست (رفراکتومتر)، هدايت سنجي مايعات، طول موج و جذب فتومتري (اسپکتروفتومتر و کدورت سنج) و دستگاه هاي HPLC، GC, IC, TOC, IR, FTIR، BOD, Particle Counter ، DO ، بوتيرومتر، ويسکومتر، پلاريمتر، تيتراتور، کارل فيشر، کلرسنج و هودهاي لامينار بود آشنا شدند.