اخبار

در دومين جشنواره و نمايشگاه ملي فناوري هاي آب، خاک و محيط زيست طرح "پمپهاي فشار قوي عمودي جهت آب شيرين کن هاي آب دريا" به عنوان طرح برتر سال 97 انتخاب شد 588

شنبه 15 دی 1397چهارشنبه 14 آذر 97 طي مراسمي
طرح "پمپهای فشار قوی عمودی جهت آب شیرین کن‌های آب دریا"به عنوان طرح برتر سال 97 انتخاب گرديد
طرح پمپهای فشار قوی عمودی از نتایج فعالیت شرکت والافراز از واحدهاي فناور مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران می باشد که مراحل رشد خود را از سال 90 لغايت 95 دراین مرکز طی نموده است.
نتایج حاصل از توسعه دستاوردهای این طرح توسط مهندس سید محمد حمید امامی خوانساری از اعضاي هيات علمي سازمان اجرا گرديد كه توانست از میان 207 طرح ارائه شده در دومین جشنواره رتبه اول را کسب نماید.
این پمپها با تولید فشار های بین 40 الی 80 بار، در آب شیرین‌کن های آب دریا با روش غشایی(اسمز معکوس) مورد استفاده قرار می گیرند.