اخبار

بازديد مشاور فرماندهي کل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از نيروهاي مسلح از مرکز رشد واحدهاي فناور دي ماه 97 676

دوشنبه 3 دی 1397


يك شنبه مورخ 2/ 9/ 97 مشاور فرماندهي كل قوا در حوزه صنايع دفاعي و پشتيباني از نيروهاي مسلح به همراه رئيس سازمان پژوهشهاي علمي ايران از تعدادي از واحدهاي فناور برگزيده مركز رشد بازديد بعمل آوردند.


ايشان ضمن بازديد از محصولات و نتايج تحقيقات شركتهاي سروهيدروليك پويا، ارتباطات موج بر شهاب ، بكرپارت خاورميانه، صنايع جوش اركان وفرا سنجش صبا با مراحل طراحي و ساخت محصولات دانش بنيان اين شركتها آشنا شدند.

همچنين در اين ديدار دكتر دهقان  با همراهي دكتر عشوري در جريان فعاليتهاي فناورانه شركت هاي مذكورو مشكلات آنها قرار گرفتند.