اخبار

در ششمين مجمع اقتصاد نانو، شرکت نانو تار پاک به عنوان شرکت فناور برتر سال 96 انتخاب شد 758

پنجشنبه 1 آذر 1397چهارشنبه 30 آبان 97 طي مراسمي شركت نانو تار پاك به عنوان شركت فناور برتر سال 96 انتخاب گرديد
 نخستين ماسك صنعتي ارتقاء يافته با نانو الياف در ايران توسط اين واحد فناور ساخته شد.
مهندس نسيم شهبازي ، مدير عامل اين شركت دانش بنيان توليد كننده نانو الياف، يكي از كاربردهاي اين محصول را افزايش بهره وري فيلتراسيون ماسك ها و انواع فيلترهاي صنعتي عنوان مي كند.
دراين مجمع معيارهاي انتخاب فناور برتر، ميزان فروش ، ثبت اختراع خارجي و نوآوري در طراحي و توليد محصول عنوان گرديد .