اخبار

برگزاري هشتاد و نهمين جلسه شوراي مرکز رشد 972

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397


هشتادونهمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 97/2/25در محل مركز رشد با حضور محترم رياست سازمان برگزار گرديد.

در اين جلسه با خروج 6 شركت و همچنين تمديد استقرار 5 واحد فناور و انتقال 1 واحد از مرحله پيش رشد به رشد موافقت به عمل آمد.


ضمناً 3 شركت جديد و 1 هسته فناور در زمينه هاي نانو ، صنايع شيميايي، و مواد پذيرش شد.

.