اخبار

برگزاري هشتاد و هشتمين جلسه شوراي مرکز رشد 734

چهارشنبه 16 اسفند 1396


هشتادوهشتمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 96/12/15 در محل مركز رشد برگزار گرديد.


در اين جلسه با خروج 1 شركت و همچنين تمديد استقرار 2 واحد فناور موافقت به عمل آمد.
ضمناً 4 شركت جديد در زمينه هاي مواد ، مكانيك، برق و كشاورزي پذيرش شد.