اخبار

برگزاري هشتاد و هفتمين جلسه شوراي مرکز رشد 761

چهارشنبه 4 بهمن 1396هشتادوهفتمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 96/11/3 در محل مركز رشد برگزار گرديد.
در اين جلسه با تمديد استقرار 9 واحد فناور موافقت به عمل آمد.
ضمناً 5 شركت جديد در زمينه هاي نانو ، صنايع شيميايي، برق و تجهيزات پزشكي پذيرش شد.