اخبار

برگزاري هشتاد و ششمين جلسه شوراي مرکز رشد 743

چهارشنبه 20 دی 1396هشتادوششمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 96/10/19در محل مركز رشد برگزار گرديد. در اين جلسه با خروج 5 شركت و همچنين تمديد استقرار 11 واحد فناور موافقت به عمل آمد.
ضمناً 4شركت جديد در زمينه هاي هوا فضا ، عمران- كامپيوتر و تجهيزات پزشكي و پذيرش شد.