اخبار

هشتادو پنجمين جلسه شوراي مرکز رشد 2348

چهارشنبه 24 آبان 1396هشتادو پنجمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 23/ 8/ 96 در محل مركز رشد برگزار گرديد. در اين جلسه با خروج 2 شركت و همچنين تمديد استقرار 7 واحد فناور موافقت به عمل آمد.ضمناً 3شركت جديد در زمينه هاي صنايع غذايي، صنايع شيميايي و مكانيك و 1 كارگزارفعال در زمينه خدمات تجاري سازي، مالكيت فكري و صادرات محصولات دانش بنيان پذيرش شد.