اخبار

برگزاري هشتادومين جلسه شوراي مرکز رشد 2440

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

هشتادومين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 10/ 2/ 96 در محل مركز رشد برگزار گرديد. در اين جلسه با خروج 1 شركت و همچنين تمديد استقرار 4 واحد فناور موافقت به عمل آمد.
ضمناً 4 شركت جديد در زمينه هاي صنايع غذايي، برق و الكترونيك و مهندسي پزشكي پذيرش شد.