اخبار

بازديد معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم از غرفه مرکز رشد واحدهاي فناوري 3247

دوشنبه 29 آذر 1395

 در دومين روز از نمايشگاه دکتر وحيد احمدی معاون پژوهش و فناوری به همراه هيات همراه ازدستاوردهاي واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد واحدهاي فناور در هفدهمين نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران بازديد به عمل آوردند