اخبار

جلسه هماهنگي برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري کشور 2206

دوشنبه 15 آذر 1395جلسه هماهنگي براي حضور شركتهاي دانش بنيان و واحدهاي فناور در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري درروز دوشنبه مورخ 15 آذر ماه در محل مركز رشد برگزار گرديد.


در ابتدا رئيس مركز رشد توضيحاتي در خصوص شرايط و ضوابط شركت در نمايشگاه و حضور و ارائه تجهيزات و محصولات واحدها بيان نمودند.همچنين هر يك از واحدها ضمن معرفي زمينه فعاليت خود پيشنهادات و نظرات خود را براي بهتر برگزار شدن نمايشگاه ارائه كردند .