اخبار

برگزاري هفتاد و ششمين جلسه شوراي مرکز رشد 2308

سه شنبه 18 آبان 1395

هفتاد و ششمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 17/ 8/ 95 در محل مركز رشد برگزار گرديد. در اين جلسه با خروج 4 شركت و همچنين تمديد استقرار 2 واحد فناور موافقت به عمل آمد.

ضمناً 5 شركت جديد در زمينه هاي فناوري شيميايي، مكانيك و مهندسي پزشكي و فناوري نانو پذيرش شد.