اخبار

برگزاري هفتاد و پنجمين جلسه شوراي مرکز رشد 2445

دوشنبه 15 شهریور 1395هفتاد و پنجمين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 15/ 6/ 95 در محل مركز رشد برگزار گرديد. در اين جلسه با خروج 3 شركت و همچنين تمديد استقرار 11 واحد فناور موافقت به عمل آمد
.


ضمناً 2 شركت جديد و 2 هسته فناور در زمينه هاي فناوري شيميايي، كشاورزي ، مكانيك و مهندسي پزشكي پذيرش شد.