اخبار

برگزاري هفتاد و چهارمين جلسه شوراي مرکز رشد 2201

یکشنبه 7 شهریور 1395


هفتاد و چهامين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 7/ 6/ 95 در محل مركز رشد برگزار گرديد. در اين جلسه با خروج 3 شركت و همچنين تمديد استقرار 12 واحد فناور موافقت به عمل آمد
.

ضمناً 3 شركت جديد و 1 هسته فناور در زمينه هاي فناوري شيميايي، زيست فناوري ، مكانيك پذيرش شد.