اخبار

بازديد معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 2605

چهارشنبه 20 مرداد 1395


آقاي دكتر احمدي معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و هيات همراه ضمن بازديد از بخشهاي مختلف پژوهشكده هاي سازمان، از واحدهاي فناور برگزيده مركز رشد بازديد بعمل آوردند.ايشان ضمن بازديد از محصولات و نتايج تحقيقات شركتهاي سروهيدروليك پويا، هوشمند نمايه افراز، خلاء پوشان فلز و ارتباطات موج بر شهاب با مراحل طراحي و ساخت محصولات دانش بنيان اين شركتها آشنا شدند.