اخبار

برگزاري هفتاد و دومين جلسه شوراي مرکز رشد 2434

یکشنبه 16 خرداد 1395


هفتاد و دومين جلسه شوراي مركز رشد در تاريخ 16/ 3/ 95 در محل مركز رشد برگزار گرديد. در اين جلسه با خروج 5 شركت و همچنين تمديد استقرار 7 واحد فناور و انتقال 1 واحد از مرحله پيش رشد به رشد موافقت به عمل آمد.

 

ضمناً 5 شركت جديد در زمينه هاي فناوري شيميايي،كشاورزي، الكترونيك، مواد و مكانيك پذيرش شد.