اخبار

برگزاري اولين کارگاه آموزشي دوره مديريت مالي براي مديران غير مالي 3024

سه شنبه 28 اردیبهشت 1395صبح امروز سه شنبه مورخ 28/ 2/ 95 اولين كارگاه آموزشي دوره مديريت مالي براي مديران غير مالي با حضور مديران پارك هاي علم و فناوري ، مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان در مركز رشد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران  برگزاري گرديد.