هسته فناورسعيد شکرالهي

ساخت سامانه‌ هاي کم هزينه رمزنگاري مبتني بر تکنيکهاي پردازش انبوه 3218

کاربردهاي پردازش انبوه موازي ،آنلاين وآفلاين درسال‌هاي اخيرفراترازحد انتظاربوده است. به گونه‌اي که دربسيارازموارد CPUهاي متعارف پاسخگوي نيازمندي‌هاي پردازش انبوه نمي‌باشند. بدين لحاظ تکنيک‌هاي پردازش موازي توسعه يافته‌اند. راه حل‌هاي ارائه شده دراين زمينه اغلب مبتني برساخت کلاسترهاي گرانقيمت ويا ابررايانه‌ها ي پيشرفته است که استفاده ازآنها دربسياري ازموارد مقرون به صرفه نيست. دراين ميان راه حل‌هاي مبتني بر GPU براي بسياري ازاين کاربردها مناسب به نظرمي ‌رسد GPU.ها يا پردازش‌گرهاي گرافيکي نسخه‌هاي بهينه سازي شده CPUها براي برخي پردازش‌هاي محاسباتي هستند که درکارت‌هاي گرافيکي مورداستفاده قرارمي‌گيرند.بسياري ازپردازش‌هاي چندرسانه‌اي،رمزنگاري ورمزگشايي، محاسبات آدرس‌دهي برمبناي محتوا (hashing)،محاسبات ماتريسي، پردازش سيگنال و شبيه‌سازي ازجمله کاربردهايي هستند که مي‌توانندبااستفاده از GPU ها باکارايي بسياربيشتري انجام شوند. همچنين از اين محصول مي توان براي RenderBoxهاي پردازش هاي گرافيکي نيز استفاده نمود.
نوع ايده: