کارآمد والاآنديش

طراحي بسته بندي و فناوري هاي پس از توليد 5284

در ارايه اين ايده هدف فعاليت در حوزه ها و موضوعات زير مي باشد: - فناوري هاي پس از برداشت براي افزايش ماندگاري و حفظ کيفيت محصولات کشاورزي - طراحي و توليد بسته بندي هاي فعال و هوشمند - راه اندازي اولين ازمايشگاه ارزيابي حسي غذا - ارايه مشاوره در حوزه پس از برداشت