فراورده هاي زيستي نانوپروتک نوين

توسعه فناوري توليد صنعتي پروبيوتيک هاي دامي 3630

پروبيوتيک يکي از مباحث پيشرفته بيوتکنولوژي است . پروبيوتيک‌ها ، ارگانيسم‌هاي زنده‌اي هستند که با تعديل فلور ميکروبي روده اثرات مفيدي را بر روي سلامت ميزبان اعمال مي‌کنند. گسترش روزافزون مراکز تحقيقاتي ، مقالات و فروش محصولات پروبيوتيک نشان دهنده اهميت آنها در حوزه سلامت است . امروزه نقش پروبيوتيک ها بعنوان عامل پيشگيري از بيماريهاي عفوني و جايگزين مناسبي براي انواع محرک هاي رشد مخصوصا آنتي بيوتيک ها پر رنگ تر شده است و به کاربرد پروبيوتيک ها در افزايش بهبود بهداشت صنعت دام توجه ويژه اي مي شود. بيماري هاي عفوني دستگاه گوارش، به دليل افزايش تلفات، کاهش توليد، و احتمال انتقال آلودگي به انسان از طريق مصرف محصولات آلوده، به يکي از معضلات مهم صنعت دام و طيور تبديل گرديده است. به همين منظور طي چند دهه اخير، آنتي بيوتيک¬ها (که تحت عنوان محرک رشد نيز شناخته مي شوند)، به عنوان يکي از افزودني هاي خوراکي جهت کاهش بروز بيماري¬هاي گوارشي در برخي از گونه¬هاي حيوانات مزرعه¬اي مورد استفاده قرار ¬گرفته است. با توجه به نگراني-هاي عمومي در ارتباط با مصرف آنتي¬بيوتيک¬ها به عنوان محرک رشد و در نتيجه بروز مقاومت آنتي¬بيوتيکي فلور دستگاه گوارش، اتحاديه اروپا (EU ) استفاده از اين افزودني خوراکي را در جيره غذايي حيوانات منع نمود. بنابراين تلاش جهت توليد جايگزين¬هايي با اثرات مفيد بر حيوان از طريق تغيير ميکروفلور دستگاه گوارش آغاز گرديد. در نتيجه پژوهشگران در پي يافتن روشهاي مناسبي هستند که ضمن آنکه جايگزين آنتي¬بيوتيک¬هاي محرک رشد شوند، مصرف آنها براي دام و انسان بي خطر باشد. در اين راستا يکي از جايگزين هاي مطرح آنتي بيوتيک هاي محرک رشد، پروبيوتيک ها (زيست يارها)، پري بيوتيک¬ها، اسانس¬هاي گياهي، گياهان داروئي و اسيدهاي آلي مي باشند. اين جايگزين¬ها، اثرات سودمندي از قبيل بهبود رشد، افزايش مقاومت به بيماريها، کاهش کلسترول سرم، کاهش تلفات و پيشگيري از سرطان را بر ميزبان اعمال مي¬کنند. تحقيقات علمي مرتبط با اين طرح در زمينه بيوتکنولوژي و ميکروبيولوژي صنعتي پس از تلاش بي وقفه طي ساليان گذشته در مرکز تحقيقات علوم دامي کشور،موسسه واکسن و سرم سازي رازي و دانشگاه تربيت مدرس تحت نظر اساتيد برجسته انجام گرفت و نتايج حاصله در قالب چندين پايان نامه دوره دکتري و طرح هاي پژوهشي ارائه شده است. جهت scale up طرح مشروح شرکت زيست فناوري پروتک نوين با همکاري تعاوني توليدي-توزيعي رازي البرز با سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران قراردادي را منعقد نموده،که طي آن فرمولاسيون و توليد چند محصول دامي مد نظر قرار گرفته است. چندين سويه پروبيوتيک شامل لاکتوباسيلوس ، بيفيدوباکتر و ترموفيلوس،باسيلوس و مخمر انتخاب شدند . طبق مطالعات انجام شده، اين ميکروارگانيسم ها از مفيدترين و پرکاربردترين پروبيوتيک ها براي دام و طيور محسوب مي شوند.