فراسنجش صبا

طراحي و ساخت دستگاه هاي اندازه گيري سيالات 9078

در اين ايده محوري سعي مي شود محصولاتي از جمله جريان سنج سيم داغ، فشارسنج، دبي سنج و غيره را که براي اندازه گيري جريان سيالات مورد استفاده قرار ميگيرند را طراحي نموده و ساخت.