بسپار گستر جاويدان

توليد نانو ذرات پليمري و بيو پليمري 12180

محصولات

فرمولاسيون و ساخت پلي لاتيس ،تهيه کيسه فشاري گرمازا جهت گرم کردن غذا و ساندويچ ، تهيه کيسه فشاري سرمازا جهت کمپرس سرد در حوادث غيرمترقبه و اورژانس ،فرمولاسيونو ساخت پلي لاتيس بعنوان تثبيت کننده شن هاي روان و استقرار گياه در آن ،snow/hot pack، Hotpack ،ice pack،پلي لاتيس تثبيت کننده شن هاي روان ،پلي لاتيس تثبيت گرد و غبار صنايع