تدبير انديشان پليمر ايران

توليد پلي اتيلن واکس اکسيد شده ووازلين از ضايعات پتروشيمي 5332

با استفاده از ضايعات پتروشيمي و حلال زدائي آنها و قراردادن آن در مجاورت يک اکسيد کننده PEW اکسيد شده و سپس با کمک واکسهاي ديگر تبديل به وازلين سفيد سنتزي مي شود.