شرکت طيف گستر فراز

طراحي ، ارتقاوساخت گاز کروماتوگراف 12401

ارتقا و توليد دستگاه گازکروماتوگراف و افزايش قابليت بيشتر آن که اين شرکت بيش از بيست سال فعال ميباشد

خدمات

ارائه سيستم هاي کرو ماتوگرافي
ارائه انواع EPC-MFC
ارايه انواع سيستم هاي کنترل فشارو
فلوي اتوماتيک کامپيوتري و دستي

محصولات

60 دستگاه گازکروماتوگراف