توسعه هوا فضاي ايرانيان

طراحي سيستم هدايت و کنترل کاملا خودکار براي خودکار سازي پرنده هاي بدون سرنشين و با سرنشين 6603

اين دستگاه يک سيستم کامل و يکپارچه ارتباطات هوايي براي هواپيماهاي کوچک و بدون سرنشين و با سرنشسين است که شامل سخت افزار و نرم افزار خلبان خودکار و ناوبري و ارتباطات هوايي و ايستگاه زميني براي پرنده هاي بدون سرنشين و با سرنشين مي باشد. خلبان خودکار ساخته شده در نهايت به همراه ابزارهاي جانبي ديگري نظير نرم افزار شبيه سازي، نرم افزارهاي مرتبط با آزمايش "نرم افزار_در_حلقه ي شبيه ساز" و "سخت افزار_در_حلقه ي شبيه ساز"، در اختيارطراح قرار خواهد گرفت تا طراح بتواند با بکار گيري آن ها پرنده مورد نظر خود را شبيه سازي نموده و پيش از انجام تست هاي پروازي و قرار گيري در محيط عملياتي، ضرايب کنترلي متناسب با پرنده را استخراج نموده و سيستم را براي يک فضاي ايمن آماده سازد.