سنجشهاي صنعتي خودکار سنج توازن

سنجش هاي دقيق توزين مانيتورينگ وضعيت از طريق شبکه هاي داخلي و اينترنت 6585

اين شرکت درزمينه ارائه :
-سيستم توزين غيرخودکار صنعتي و تجاري
-سيستم توزين خودکار صنعتي و تجاري
-سيستم اندازه‌گيري براي محيط‌هاي قابل انفجارو آبي
-سيستم پالايش وضعيت در نگهداري الکترونيکي
-آموزش استانداردهاي ملي و بين‌المللي
فعال است.
شرکت خودکارسنج توازن براي آموزش در زمينه‌هاي استانداردسازي،کيفيت،اندازه‌شناسي و اوزان و مقياسهاو…. ﺗﺄييد صلاحيت شده است.

محصولات

دستگاه سنجش دقيق