گام آبي فردا

توليد سنگهاي پيش ساخته نماي عايق 12565

شرکت گام آبي، با توجه به هدف فعاليت بر روي محصول نوين صفحات پيش ساخته سبک، فعاليت واحد تحقيق و توسعه خود را در آن مرکز محترم و بصورت ميداني آغاز نمود .
در اين مسير کليه فرآيندهاي طراحي و تست اجرايي محصول مذکور در اين مرکز انجام گرديد که در نتيجه منتهي به اخذ گواهينامه ثبت اختراع گرديد .
در اين راستا عضويت اين شرکت در سازمان اروپايي و دولتيEAE از نتايج فعاليت علمي و عملي بر روي اين محصول در استراسبورگ فرانسه بود .
ساخت يک باب سالن با تکنولوژي پيش ساخته LPS و استفاده از محصولات طراحي و توليد شده توسط متخصصين اين شرکت در محوطه مرکز رشد در ساخت اين سالن و انجام آزمايشات گوناگون بر روي سازه و بدنه و اجزاء داخلي اين سازه نوين در طول سال گذشته مسبب رسيدن به نتايجي قابل قبول و مستند گرديد که کليه اين مراحل در طراحي و ساخت محصول نهايي اعمال گرديده است .
جلب حمايت مسئولين وزارت مسکن و مقام عالي وزارت مربوطه از نتايج مثبت اخذ شده از فعاليت بر روي اين محصول در مرکز رشد مي باشد .