فناوران نانو مقياس

توليد تجاري دستگاه الکتروفورز موئين 24375

با توجه به اهميت روز افزون شناسائي ترکيبات نانومتري، تکنيکهاي متنوعي و روزافزوني به خدمت شناسائي ها و جداسازي هاي اين ساختارها در مي آيند. در بين انواع تکنيکهاي کروماتوگرافي شايد الکتروفورز موئينه جايگاه منحصر به فردي دارد. اين تکنيک که بر پايه رفتار حرکت يا موبيليتي الکتروفورتيک ذرات در داخل لوله موئينه با قطر داخي تقريبي زير 100 ميکرون بين دو الکترود با اعمال ولتاژهاي بالا پايه گذراري شده است مي تواند در شناسائي اين ساختار کمک موثري بکند زيرا رفتار الکتروفورتيک ذرات در بين اين دو الکترود وابسته به اندازه، مورفولوژي و شيمي سطح ذرات مي باشد و بنابراين با تغيير در هر کدام از اين خصوصيات ذره رفتار منحصر به فردي از نظر الکتروفورتيکي و موبيليتي از خود بروز خواهد داد. و به عبارت ساده تر هر ذره با مشخصات خاص در اندازه، مورفولوژي و شيمي سطح با يک سرعت از ميان لوله موئينه که از دو انتها به دو الکترود با اختلاف پتانسيل در حدود 10 تا 30 کيلو ولت وصل شده است، عبور خواهد کرد و يک دتکتور UV-Vis در انتهاي مسير زمان حرکت ذره در لوله موئينه را به صورت جذب ثبت خواهد کرد. در پايان اين طرح امکان ساخت 10 دستگاه الکتروفورز در سال مهيا خواهد شد.