همراهان آسمان

طراحي و ساخت زير مجموعه سامانه هاي سوخت رسان در صنايع هوايي 9761

با توجه به تحريمهاي موجود در صنايع هوايي کشورمان،طراحي و ساخت زير مجموعه سامانه هاي سوخت رسان در موتور هواپيماها، علاوه جلوگيري از ارز بري هنگفت، از به وقوع پيوستن سوانح هوايي در کشورمان جلوگيري نموده و در اعتلاي کشور موثر مي باشد.