بهينه ساز کابين هواپيما

ساخت قطعات صندلي ودکوراسيون داخلي کابين هواپيما 9061

هدف شرکت احداث يک کارگاه بزرگ و نمونه در زمينه ساخت قطعات صندلي و دکوراسيون داخلي کابين هواپيما Decoration & furnishingشامل: Partitions – galley- lavatory –panels-aircraft seats & furnishing ميباشد که نه تنها در کشور بلکه در منطقه بعنوان يک الگو در صنايع هوايي مورد توجه قرار گيرد.در مرحله اول طراحي و ساخت صندلي هواپيما در دستور کار قراردارد تا با امکانات داخلي نسبت به توليد و اخذ تأييد از سازمان هواپيمايي کشوري در مرحله اول نياز هاي داخلي برآورده نمائيم و در فاز بعدي نسبت به عرضه محصول به بازار هاي خارجي در منطقه و فراتر در بازار رقابت شرکت کنيم. تضمين موفقيت در حرکت فوق فقط با کمک و حمايت آن سازمان محترم امکانپذير ميباشد

خدمات

نوسازي قطعات و تعميرونگهداري کابين هواپيما ازDaily check تاO/H وتعميرات اساسي انواع صندلي مسافري ، خلبان و مهمانداران و تعمير دکوراسيون داخلي