کاوش فرآيند شيمي

توليدمواداوليه داروئي 26068

زمينه کاري شرکت تهيه موادموثره داروئي ميباشد.داروهاي موردنظرداروهائي هستندکه به تازگي موردتائيدوزارت بهداشت قرارگرفته اند.اين داروها نظير ترازوسين جديدبوده وازروش هاي نوين درسنتزآنهااستفاده خواهدشد.با توجه به زمينه کاري شرکت که تهيه مواد اوليه دارويي مي باشد ،مجريان طرح مصمم هستند به دانش فني توليد داروي جديد توپيرامات دست پيدا کرده و با توليد آن از واردات محصول خارجي جلوگيري شود.توپيرامات بر اساس واکنش آمونياک با دي استون فراکتوز سولفونيل کلرايد در حضور حلال تترا هايدوفوران به صورت محصول ناخالص به دست مي آيد .در مرحله بعد با کمک تولوئن خالص سازي صورت مي گيرد. راندمان فرايند 70% مي باشد

محصولات

داروي توپيرامات