هسته فناور سعيد ميردامادي

بررسي توليد پروبيوتيک ها 7019

باکتريهاي پروبيوتيک مجموعه اي از باکتريهاي لاکتيک وساير باکتريها هستند که بصورت زنده درموادغذائي افزوده ومصرف مي شوند. مصرف باکتريهاي پروبيوتيک مانند Bifidobacterium,Lactobacillosدرصنايع لبني سبب حفظ تعادل فلورميکربي دستگاه گوارشي ، مقاومت درمقابل باکتريهاي بيماريزا وافزايش تحمل افرادبه لاکتوزميشود.لذاسعي درفرمولاسيون وتوليدباکتري هاي پروبيوتيک جهت مصرف درغذاي دام مي گردد.

خدمات

1- توليد استارتر کالچر هاي صنايع لبني
2- توليد پروبيوتيک هاي مورد استفاده در غذاي انسان
3- توليد و فرمولاسيون هاي پروبيوتيک کودکان و نوزادان
4- توليد پروبيوتيک هاي دام، طيور و آبزيان
5- شناسايي و کنترل کيفي پروبيوتيک هاي وارداتي از جمله شناسايي پروبيوتيک هاي دستکاري شده ژنتيکي وارداتي
6- توليد سيمبيوتيک ها و سينبيوتيک ها با فرمولاسيو ن هاي پايدار