فرآيند پژوهان زيستي

توليد هيدروژل هاي زيستي 8527

هيدروژلهاي زيستي ترکيباتي پليمري بامنشا زيستي بوده که باانجام فرآوري شيميائي وبااستفاده ازعوامل کراسلينک کننده تشکيل شبکه هايي ازمسيلهاي بادوام داده وبدليل خصوصيت هيدروفيليک موجب نفوذ مولکولهاي آب دراين شبکه ها شده بنابراين چندبرابروزن خودآب رادرخودنگه مي دارند. اين مواد ازنظربارالکتريکي داراي انواع آنيوني ، کاتيوني وخنثي بوده که نوع آنيوني آن درکشاورزي حائز اهميت است .اين مواد به عنوان جاذب آب ، درافزايش ظرفيت نگهداري وجذب آب درخاک مورداستفاده قرارميگيرندواين خصوصيت براي مقابله باشرايط کم آبي وکاهش اثرات سوء تنش خشکي اهميت بسزائي دارد.

خدمات

فراوري پليمرهاي زيستي به منظور استفاده در صنايع مرتبط

محصولات

توليد انواع هيدروژلهاي زيستي با کاربرد در کشاورزي و محصولات بهداشتي
توليد نانو ژلهاي بيوپليمري
توليد بيوپلاستيک
توليد بيوفيلم
توليد بايندرهاي بيوپليمري به منظور استفاده در فرمولاسيون غذاي دام وآبزيان
تثبيت آنزيم و سلولهاي ميکربي
توليد فيلترهاي تنفسي جاذب ذرات آلاينده
توليد انواع کمپوزيتها وبيواکتيوها بر پايه بيوليمر
توليد کودها و سموم آهسته رها با پوشش بيوپليمر