آريا شيمي رسا

بهينه سازي تهيه استات منگنز با خلوص کاتاليستي و توليد استات سديم 13296

کاتاليزورها موادي هستند که باعث افزايش سرعت واکنشهاي شيميايي و در نتيجه افزايش توليد در واحد توليدي مي شوند يکي از اين کاتاليزور، استات منگنز مي باشد که در صنايع پتروشيمي به منظور اکسيداسيون ترکيبات آلي کاربرد فرآواني دارد. علاوه بر اين ماده فوق در صنايع رنگ و رزين، صنايع دارويي، صنايع نساجي، صنايع غذايي دام و طيور نيز کاربردهاي فراواني دارد. مصرف اين ماده در کشور ساليانه بالغ بر 300 تن مي باشد که از خارج کشور تامين مي شود. هدف از اين ايده کسب دانش فني توليد اين ماده و ساير مواد هم خانواده آن، مي باشد.
تهيه ماده شيميائي استات منگنز باخلوص کاتاليستي ميباشد. براي تهيه آن ازمواد شيميائي مربوطه استفاده ميشود . سپس فرآيند توليد باتوجه به اطلاعات موجود وتوانائي داخلي کشور طراحي وساخته ميشود.

خدمات

1-کسب دانش فني توليد کاتاليست استات منگنز در داخل کشور و بومي نمودن توليد آن
2- قطع واردات و ممانعت از خروج ارز از کشور.
3- با توجه به وجود صنايع مصرف کننده در کشورهاي همسايه امکان صادرات آن و کسب ارز براي کشور.
4- کسب دانش فني توليد انواع کاتاليستهاي هم خانواده آن که نياز کشور به آنها (واردات) بالغ بر 1000 تن در سال مي باشد.
5- امکان توليد مواد شيميايي با خلوص کاتاليستي(High Purity) مورد نياز صنايع پتروشيمي، شيميايي، دارويي، نساجي ، رنگ سازي و صنايع غذايي کشور ميباشد.
در حال حاظر ايده به مرحله اجرا و توليد رسيده است ويک واحد به ظرفيت 300 تن در سال طراحي، نصب و راه اندازي شده است. بيش از 200 تن محصول توليدي اين واحد در صنايع مصرف کننده مورد استفاده قرار گرفته که اين موضوع باعث قطع واردات و خروج ارز از کشور شده است.

محصولات

استات منگنز
استات سديم