هسته فناوراميران تاک صنعت

توليدشير قطع کن خط انتقال گاز 5905

اين نوع شيرازسه بخش کلي جعبه کنترل، جک نيوماتيک وشيرتشکيل شده که به هنگام بالاترياپائين تررفتن فشارگازخط لوله ازحدمجازسنسورداخل جعبه کنترل به جک فرمان بسته شدن وقطع جريان کلي داخل خط را صادر مي کند.