شرکت مهندسي ارتباط پيشروفن پويا پارسيان

طراحي و ساخت رادار برد کوتاه طيف گسترده 247