شرکت هماي ماندگار انرژي

راه اندازي آزمايشگاه و ارزيابي بازدارنده‌هاي رسوب واکس و هيدرات براي استفاده در خطوط انتقال نفت و گاز 358