شرکت توسعه سلامت اميرکبير

طراحي و ساخت دستگاه فرکانس درماني (بيورزونانس) 512