ريزسازگاران تکين

طراحي و ساخت RTU و برير و ساخت قطعات سيستم مانيتورينگ و اسکادا 380