شرکت بسافن آوران نصير

توسعه خط طراحي و توليد سامانه پردازش پلاسمايي تحت خلا 831