شرکت آسمان تجهيز خاورميانه

طراحي و ساخت سيستم سوئيچينگ ارتباطات برج مراقبت فرودگاهي 726