پوششهاي محافظ توربين دوام

حفاظت قطعات صنعتي با پوشش هاي نفوذي 8292

پوشش هاي آلومينايد ساده و آلومينايد اصلاح شده با سيلسيوم را مي توان به روش آلومينايزينگ دوغابي و نيز سمانتاسيون پودري بر روي سوپر آلياژهاي پايه نيکل و نيز آلياژهاي پايه آهن اعمال کرد و مقاومت اين آلياژها را در مقابل اکسيداسيون ،درجه حرارت بالا ،خوردگي داغ و اکسيداسيون در بخار افزايش دهد.لذا در بيشتر صنايع استراتژيک کشور ازجمله نفت،گازو پتروشيمي ،نيروگاهي و دفاعي در جاهايي که قطعات در معرض شرايط اکسيد کننده در دماي بالا قراردارند ،کاربرد دارد.اين پوشش ها به همراه انواع ديگر مثل پوشش پلاتين آلومينايد به عنوان لايه پيوند براي پوشش هاي سد حرارتي نيز کاربرد دارد

خدمات

فروش دونوع محصول فروشنده با اسامي تجاري TD150H, TD200

محصولات

TD 150Hيک پوشش ازجنس آلومينايد نفوذي است که براي حفاظت ازقطعات مسيرگازتوربين هاي گازي کاربرددارد.
TD200يک پوشش ازجنس سرمت (سراميک فلز) است که محصول خارجي مشابه آن sermetel-wشناخته ميشود.اين پوشش براي حفاظت ازقطعات ناحيه دماي پائين توربين ها کاربرددارد.